Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

FilozofiaPrzypadku
23:02
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaunmadebeds unmadebeds
FilozofiaPrzypadku
22:39
Mam serdecznie dość ludzi uważających, że wyświadczają mi wielką łaskę.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszarakoszula szarakoszula
FilozofiaPrzypadku
07:13
Reposted fromoll oll
FilozofiaPrzypadku
07:02
4658 cc64 390
so true
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viajustmess justmess
FilozofiaPrzypadku
06:59
7113 78ea 390
Marine Deleeuw
Reposted frommisterpeter misterpeter viael-kaktus el-kaktus
FilozofiaPrzypadku
06:53
9090 2ae5 390
Toruń
FilozofiaPrzypadku
06:50

July 07 2015

FilozofiaPrzypadku
12:26
0820 6e3a 390
"Me trying to get my life together"
:)
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viaAlwaysMe AlwaysMe

July 04 2015

FilozofiaPrzypadku
20:10
1920 e39d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahelpmeimhungry helpmeimhungry
FilozofiaPrzypadku
20:07
9727 09fa 390
Reposted frommisza misza viahelpmeimhungry helpmeimhungry
FilozofiaPrzypadku
20:04
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
FilozofiaPrzypadku
20:03
6891 b61c 390
FilozofiaPrzypadku
20:01
4745 50da 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
FilozofiaPrzypadku
20:00
8267 0a30 390
Reposted frombabyface babyface viahelpmeimhungry helpmeimhungry
FilozofiaPrzypadku
19:59

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viahelpmeimhungry helpmeimhungry
19:58
7555 ef99 390
19:58
Q: What’s the first thing you do when you wake up in the morning?
M: Wish I hadn’t.
— Morrissey (Q Magazine, 1995)
FilozofiaPrzypadku
19:56
9055 97c4 390
Reposted fromMiziou Miziou viahelpmeimhungry helpmeimhungry
19:54
3717 1cec 390
FilozofiaPrzypadku
19:38
1369 005f 390
Reposted fromstrangeee strangeee viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl